Het elektronisch sluiten van een contract

Mag een contract wel of niet elektronisch worden gesloten? … In 2012 heeft de rechtbank van Eerste Aanleg van Gent geoordeeld dat een SMS een begin van schriftelijk bewijs was waarmee het vermoeden van een verkoop kon bewezen worden (Rb. Eerste Aanleg Gent, 10 april 2012, R.C.D.I., 2012, boek 3, p. 26) … Verder lezen →

Een update over de Jobsdeal

De jobsdeal werd goedgekeurd op de Ministerraad van 26 juli 2018. Die jobs deal omvat een dertigtal maatregelen en heeft voornamelijk tot doel om tewerkstelling te creëren en de knelpuntberoepen in te vullen. … Dit weekoverzicht geeft een update over deze jobsdeal en geeft een overzicht van de voornaamste maatregelen … Verder lezen →

Wat mag men vragen tijdens een sollicitatiegesprek : een snelle opfrissing

Aangezien de mogelijkheid om een proefperiode op te nemen in een arbeidsovereenkomst is afgeschaft, kunnen werkgevers meer geneigd zijn om de testen voorafgaand aan de aanwerving uit te breiden, om meer vragen te stellen tijdens sollicitatiegesprekken,..... … Een korte opfrissing van de regels die moeten worden gevolgd tijdens de praktische … Verder lezen →

De volgende stap voor de GDPR

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werd op 5 september 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze is in werking getreden op 10 september 2018 en is de omzetting van richtlijn 2016/680 betreffende de verwerking van gegevens in verband met het … Verder lezen →

Opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector: advies nr. 2091 van de NAR en CAO 108/2

Op vraag van de Minister van Werk Kris Peeters, hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een grondige evaluatie gedaan van het systeem van de opeenvolgende dagcontracten [1] in de sector van de uitzendarbeid, die worden geregeld door de artikelen 33 en 40 van CAO 108 van 16 juli 2013 … Verder lezen →

CAO nr. 109 – Afwijking in de rechtspraak wat betreft de toepassing van de regels inzake kennelijk onredelijk ontslag die eigen zijn aan de sector

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 bepaalt dat deze: niet van toepassing is ( … ) op de werknemers die het voorwerp uitmaken van een ontslag waarvoor de werkgever een bijzondere ontslagprocedure vastgelegd bij de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst moet naleven … Verder lezen →

Meer flexibiliteit op het werk : 1/10de ouderschapsverlof, verlenging van het adoptieverlof en het palliatief verlof

We kondigden het al aan bij de start van het nieuwe schooljaar dat de wijzigingen van de thematische verloven uiteindelijk in de herfst gepubliceerd zouden worden in het Belgisch Staatsblad. Drie wetten die op 26 september 2018 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, hebben het ouderschapsverlof, het adoptieverlof en het verlof voor … Verder lezen →

Wanneer de wijziging van functie een impliciet ontslag is: principes en toepassingen

In hoeverre kan een werknemer impliciet ontslag inroepen omdat zijn werkgever zijn functie heeft gewijzigd. … Het wordt niet betwist dat de werkgever over een ius variandi beschikt wanneer het gaat om de wijziging van de elementen van de arbeidsovereenkomst. Dat ius variandi van de werkgever beperkt zich echter tot de niet-overeengekomen … Verder lezen →

Preventieadviseurs zijn niet beschermd bij een collectief ontslag

De wet van 20 december 2002 voorziet een systeem van bescherming tegen ontslag voor de preventieadviseur. Dat systeem garandeert de preventieadviseur dat hij zijn functie in alle onafhankelijkheid kan uitoefenen, zowel ten aanzien van de werkgever als de werknemers (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-2032/001 en 50-2033/001, p. 3) … Verder lezen →

Moet men de voorwaarden vervullen voor recht op leefloon om aanspraak te kunnen maken op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie?

Het Hof van Cassatie heeft deze vraag bevestigend beantwoord in een arrest van 11 juni 2018 (Cass. (3de K.), 11 juni 2018, AR nr. S.17.0061.F). Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is een contract dat wordt gesloten tussen iemand die maatschappelijke integratie aanvraagt en een OCMW en is ofwel gericht op de … Verder lezen →

SocialWeb is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier