Akkoord of onenigheid over het vakantietijdstip

De vakantieperiode nadert en dus ook de kwestie van de toekenning van de vakantie aan de werknemers. … Dit is het moment om de principes en de regels te herhalen die gelden voor de toekenning van de vakantie en even stil te staan bij het geval dat er onenigheid is over het tijdstip van de vakantie … Verder lezen →

Mogen medewerkers bij hoge temperaturen op de werkvloer korte rokken, hemdjes en bermuda’s dragen? Een korte opfrissing

Mogen medewerkers bij hoge temperaturen op de werkvloer korte rokken, hemdjes en bermuda's dragen? Een korte opfrissing. Veel werkgevers zullen het wel al hebben vastgesteld: de kledij die wordt gedragen door hun personeelsleden laat, ongeacht het geslacht, steeds meer naakte lichaamsdelen zien … Verder lezen →

Vergeet niet om uw ontslagbrief te ondertekenen!

Wat gebeurt er als de werkgever een werknemer om dringende reden ontslaat maar vergeet om de ontslagbrief te ondertekenen? … Dat is de vraag die de Arbeidsrechtbank van Brussel recentelijk moest beslechten (Arbrb. Brussel, (2de K.), 6 februari 2017, A.R. 15/10778/A). … Het ging in casu om een bediende schoonheidsspecialiste die werkte in … Verder lezen →

Vermindering van de arbeidsprestaties en de berekening van de opzeggingsvergoeding

De Arbeidsrechtbank van Brussel moest recent kennis nemen van een zaak over de berekening van de opzeggingsvergoeding wanneer de werknemer op het ogenblik van het ontslag met tijdskrediet is. … In het vonnis van 9 januari 2017 maakte de Arbeidsrechtbank een lange analyse van de wetgeving, van de relevante rechtspraak, van de toepassing … Verder lezen →

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In ons weekoverzicht van 16 november 2017 informeerden we u over het nieuwe systeem cash for car. … Chronologisch overzicht … Op 16 november 2017 gaf de Raad van State een negatief advies en wees enerzijds op een bepaalde discriminatie en ongelijkheid tussen de werknemers die momenteel een bedrijfswagen hebben en diegene die er geen … Verder lezen →

Absolutie voor de fouten die begaan werden in kader van een eerste contract van bepaalde duur

Mag een werkgever rekening houden met de fouten die een werknemer heeft begaan in kader van een vorig contract van bepaalde duur om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen? … Het is op die vraag dat het Arbeidshof van Luik heeft geantwoord in een recent arrest (Arbh. Luik, 13 september 2017, A.R. 2016/AL/486) … Verder lezen →

Goedkeuring van drie wetsontwerpen over de tewerkstelling van vreemdelingen

Op 19 april 2018 heeft de Kamer drie wetsontwerpen goedgekeurd over de tewerkstelling van vreemdelingen. … Die drie wetsontwerpen kaderen in de wijziging van de huidige wetgeving volgens de Zesde Staatshervorming. Sinds 1 juli 2014 zijn het de Gewesten die bevoegd zijn voor de reglementering, de toepassing, de controle en de opvolging van … Verder lezen →

Horen voorafgaand aan het ontslag in de publieke sector: overzicht van de rechtspraak

De Hoven en rechtbanken hebben zich al tal van keren uitgesproken over de problematiek over het voorafgaand horen voor het ontslag in de publieke sector, zonder het echter eens te zijn over het al dan niet verplicht karakter daarvan. … De meerderheid van de Hoven en rechtbanken is van oordeel dat er een voorafgaande hoorplicht is in de … Verder lezen →

Gekwalificeerde elektronische aangetekende zendingen in het kader van de arbeidsrelatie – De aankondigen van bepaalde dienstverleners moeten (sterk) genuanceerd worden

Tal van dienstverleners (waaronder verschillende sociale secretariaten) hebben recentelijk verkondigd dat ze in België de eerste gekwalificeerde vertrouwensdienst verlener zijn die de dienst kan aanbieden voor de verzending van gekwalificeerde elektronische aangetekende zendingen en benadrukten (en verheugden zich) daarbij dat het nu voor de … Verder lezen →

Kan een privé e-mail uit een professionele mailbox gebruikt worden als bewijs voor een ontslag om dringende reden?

Deze vraag werd reeds deels beantwoord in een eerder weekoverzicht (Socialweb - weekoverzicht van 23 september 2017) gebaseerd op het arrest Barbulescu tegen Roemenië van het Europees Hof Voor de Rechten van de Mens van 5 september 2017. … Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de communicatie van een werknemer op zijn … Verder lezen →

SocialWeb is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier